fbpx
plcsendeitru

Zapytania ofertowe - dotacja UE

ZAPYTANIA OFERTOWE – DOTACJA UE

SOFOREK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa /adres: ul. Dworcowa 4, 64-820 Szamocin/, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000649400, posiadającej NIP 6070084086 oraz REGON 365946473, realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SOFOREK Sp. z o.o. sp.k. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wafli barwionych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu - Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Projektu Nr RPWP.01.05.02-30-0323/18.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na: DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DOZOWANIA CIASTA DO WAFLI BARWIONYCH.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219917